کرت های خرد شده در چشمه fl نقره

تلخ ترین و وحشتناک ترین مرگ های جهان تصاویر

افت فشار ناگهانی در اطراف بدن غواصان باعث شده بود که خون در بدن غواصان به جوش بیاید؛ درنتیجه چربی های بدن آنان ذوب شد و از درون بدن به اطراف آن نشت پیدا کرد...

بررسى طبقات اجتماعى سه گانه در جامعه هند و ایرانى

در سنن هند و ایرانی، نشانه های کافی در دست است تا بتوان ایدئولوژی سه بخشی را که همۀ تجربه های بشری آریاییان نخستین را در بر می گیرد، بازسازی کرد...

The Voice of Afghanistan Women پژوهشي درعجايب سي گانه ,

مرحوم کهزاد در ادامه یادآور شده است در حدود ۵۰ هزار سکه قدیمی در این چشمه موجود بوده است که بیشترین آنها را مردم منطقه در همان دوران در بازارهای کابل، جلالآباد و پیشاور به فروش رساندهاند...

انجمن نجوم آسمان آمل

داستان دیگری هم در مورد تولد آتنا گفته شده و اون اینکه ، زئوس چنان از خرد متیس هراسان شده بود که وی را فریفت تا یه شکل مگسی در آید و او را بلعید...